Home      DOKUMENTY
 
 
S T A T U T

STOWARZYSZENIA SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POZNAŃ – 2012 r.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ l

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej zwane dalej "Stowarzyszeniem".

§ 2

1. Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, trwałym i samorządnym zrzeszeniem w celach niezarobkowych żołnierzy zawodowych, rezerwy, w stanie spoczynku
i kombatantów, których łączy idea służenia Ojczyźnie oraz kultywowania zasad honoru  i obyczaju żołnierskiego.
 
2. Stowarzyszenie skupia byłych żołnierzy zawodowych, którzy służyli lub służą (członkostwo żołnierza zawodowego wymaga zgody przełożonego0 w jednostkach wojskowych Lotnictwa WP, Wojsk Lotniczych, Wojsk Lotniczych i Obrony przeciwlotniczej Kraju, Lotnictwa Operacyjnego, Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju, Inspektoratu Lotnictwa, Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Kraju, Sił Powietrznych, w jednostkach lotniczych Marynarki Wojennej i Wojsk Lądowych, w jednostkach lotniczych Straży Granicznej, Milicjin Obywatelskiej, Policji Państwowej oraz w uczelniach, szkołach i ośrodkach szkolnych kształcących specjalistów dla tych rodzajów sił zbrojnych wojsk, instytutach naukowo badawczych, a także w jednostkach lotniczych armii sojuszniczych.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska, a siedzibą władz naczelnych miasto Poznań.

§ 4

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001 r.Nr 79, poz. 855  z późniejszymi zmianami.
2. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną. 

§ 5

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność opierając się na pracy społecznej swoich członków.                                                                                              
2. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§ 6

1. Strukturę organizacyjną Stowarzyszenia tworzą władze i organy naczelne oraz oddziały i koła jako jednostki terenowe, którym Stowarzyszenie obowiązane jest określić w statucie ich strukturę organizacyjną i zasady ich tworzenia.
2. Przy Zarządzie Głównym lub w ramach Oddziału, Koła mogą być tworzone Kluby.

§ 7

1. Stowarzyszenie lub Oddział  ma prawo do posiadania sztandaru i odznak, a Koło lub Klub tylko odznak.
2. Stowarzyszenie używa godła, a władze Stowarzyszenia pieczęci i stempli na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
3. Zarząd Główny i Zarządy Oddziałów używają jednolitego wzoru pieczęci okrągłej, kauczukowej o średnicy 3 cm, posiadającej w środku wizerunek lotniczej szachownicy, a na kręgu napis “Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP" oraz odpowiednio "Zarząd Główny" lub "Oddział ( miejscowość )".
4. Godło i odznaki Stowarzyszenia podlegają ochronie prawnej.

Rozdział 2
Cele i sposoby działania

§ 8

Cele działania Stowarzyszenia:
l/ podtrzymywanie tradycji narodowych;
2/ pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomościnarodowej, obywatelskiej i kulturowej;
3/ ochrona czci, godności i honoru żołnierza polskiego;
4/ integracja środowisk byłych żołnierzy lotnictwa wojskowego Sił Zbrojnych RP;
5/ kształtowanie prestiżu służby wojskowej, szczególnie zawodowej;
6/ popularyzacja wiedzy o lotnictwie w środowiskach cywilnych, szczególnie wśród młodzieży;
7/ działalność zmierzająca do do poprawy warunków socjalno-bytowych byłych żołnierzy zawodowych i ich rodzin;
8/ pomoc i współorganizowanie szkolenia patriotyczno-obronnego młodzieży szkolnej;
9/ opiniowanie przesłanych projektów aktów prawnych z zakresu działania lotnictwa wojskowego oraz uregulowań dotyczących  byłych żołnierzy zawodowych.
 § 9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1/ działanie wspólnie z innymi Stowarzyszeniami oraz organizacjami kombatanckimi w kraju i za granicą na rzecz zapewnienia właściwego wizerunku środowiska byłych żołnierzy Wojska Polskiego;
2/ utrzymywanie więzi ze środowiskami byłych żołnierzy lotnictwa wojskowego Sił Zbrojnych RP i kombatantami oraz ich rodzinami;
3/ kultywowanie tradycji lotnictwa wojskowego Sił Zbrojnych RP;
4/ wspieranie inicjatyw legislacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, o ile nie godza one w cele statutowe i prawa członków Stowarzyszenia;
5/ współpracę z Ministerstwem Obrony Narodowej, Dowództwami Rodzajów Sił Zbrojnych oraz jednostkami lotniczymi;
6/ utrzymywnie kontaktów ze szkołami noszącymi imię związane z Lotnictwem Polskim i ośrodkami szkolenia lotniczego wojskowewgo  i cywilnego; 
7/ monitorowanie problemów socjalnych, zdrowotnych i innych byłych żołnierzy jednostek lotnictwa wojskowewgo Sił Zbrojnych RP oraz ich rodzin, a także organizowanie we współpracy z jednostkami lotniczymi i biurami emerytalnymi różnych form pomocy;
8/ organizowanie narad, spotkań i zebrań członków oraz sympatyków Stowarzyszenia wynikających z działalności statutowej;
9/ prowadzenie działalności publicystycznej dotyczącej historii lotnictwa wojskowego Sił Zbrojnych RP;
10/ dbałość o stan cmentarzy wojennych, kwater wojskowych, mogił, pomników i miejsc pamięci związanych z dziejami lotnictwa wojskowego Sił Zbrojnych RP oraz naszych sojuszników.

Rozdział 3
Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Stowarzyszeniezrzesza członków:
l/ członków zwyczajnych;
2/ członków wspierających;
3/ członków honorowych.

§ 11

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych. Członków zwyczajnych przyjmuje się uchwałą Zarządu Oddziału.
2. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne, które zobowiążą się do przestrzegania ustaleń niniejszego statutu oraz zadeklarują poparcie materialne dla Stowarzyszenia. Osoby prawne działają w Stowarzyszeniu przez swoich przedstawicieli. Członków wspierających przyjmuje się uchwałą Zarządu Oddziału.
3. Członkami honorowymi stają się osoby fizyczne, którym Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów) nadało godność członka honorowego za wybitne zasługi dla Stowarzyszenia.
4. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
5. Kandydaci na członków zwyczajnych i wspierających składają pisemne deklaracje zgadnie z wzorem uchwalonym przez Zarząd Główny. Zarząd Oddziału może odmówić przyjęcia kandydata na członka zwyczajnego i wspierającego, podając uzasadnienie swojej decyzji oraz informując go o możliwości odwołania. Od decyzji odmownej przysługuje kandydatowi prawo odwołania do Zarządu Głównego w terminie jednego miesiąca od otrzymania decyzji.

§ 12

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
1) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
2) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi Oddzialu, którego jest członkiem;
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składki członkowskiej lub zadeklarowanego poparcia materiałowego przez dwa lata po uprzednim wysłaniu monitu do uregulowania zaległości.
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia właściwego Sądu Koleżeńskiego;
5) skreślenia z listy członków z powodu pozbawienia praw publicznych i obywatelskich prawomocnym wyrokiem sądu;
6) pozbawienia tytułu członka honorowego.
 
2. W przypadkach określonych w ust 1 pkt 2, 3, 5 i 6 właściwy zarząd, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 4 właściwy Sąd Koleżeński zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę i wskazując jednocześnie władzę lub organ uprawnione do rozpatrzenia odwołania. Uchwały lub orzeczenia w wyżej wymienionych sprawach mogą być zaskarżane w terminie 30 dni od daty ich doręczenia.
 
§ 13
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1) wybierać władze i organy Stowarzyszenia;
2) być członkiem władz i organów Stowarzyszenia;
3) uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia;
4) korzystać z urządzeń, świadzeń i innych form pomocy Stowarzyszenia;
5) nosić odznakę organizacyjną Stowarzyszenia;
6) zaskarżać uchwały lub orzeczenia władz i organów Stoarzyszenia w sprawach członkowskich. Rozpatrywaniem skarg zajmują się władze( organy ) nadrzędne w stosunku do tych  których uchwała (orzeczenie) jest zaskarżane;   
7) należeć równoczesnie do innych organizacji pozarządowych, których statuty nie są sprzeczne ze statutem Stowarzyszenia;
8) do zwrotu kosztów podróży i wypłat diet w związku z pełnioną funkcją we władzach lub organach Stowarzyszenia;
9) pełnić tylko jedną funkcję z wyboru we mwładzach lub organach Stowarzyszenia;
10) należeć tylko do jednego oddziału Stowarzyszenia;
11) przenieść się do innego oddziału Stowarzyszenia z zachowaniem nabytych praw członkowskich.

§ 14

Członek wspierający i członek  honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego,  posiadają prawa określone w § 13 statutu.

§ 15

1.Członek Stowarzyszenia zwyczajny, wspierający i honorowy obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
2) kierowania się zasadą koleżeństwa i wzajemnego poszanowania, dbałości o jedność i dobre imię Stowarzyszenia;      
3)sumiennego wykonywania zadań powierzonych przez władze Stowarzyszenia oraz wynikających z pełnionych funkcji w Stowarzyszeniu.
2. Członek zwyczajny i wspierający obowiązany jest do wnoszenia składki członkowskiej lub świadczenia materialnego w przypadku członków wspierających, nie  później  do 30 czerwca  każdego roku.
W uzasadnionych przypadkach właściwy zarząd może przedłużyć ten termin.

§ 16

1.Za zasługi w działalności na rzecz  Stowarzyszenia mogą być przyznane następujące wyróżnienia:

1/ nadanie tytułu honorowego członka Stowarzyszenia;
2/ wpis do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Stowarzyszenia;
3/ nadanie Honorowej Odznaki Stowarzyszenia;
4/ wręczenie dyplomu uznania lub listu gratulacyjnego;
5/ wręczenie upominku lub nagrody pieniężnej.

2.Wyróżnienie wymienione w ust. 1 pkt. 1 przyznaje Walne Zebranie Członków ( Zebranie Delegatów ) Stowarzyszenia  ujęte w pkt. 2-5 przyznaje Zarząd Główny, a ujęte w pkt. 4 i 5  Zarządy Oddziałów.

§ 17

 1. Członek Stowarzyszenianaruszający postanowienia statutu może być ukarany przez Sąd Koleżeński jedną z następujących kar:
1) upomnieniem;
2) naganą;
3) zawwieszeniem w prawach członka na okres do 12 miesięcy;
4) wykluczeniem z szeregów Stowarzyszenia z równoczesnym pozbawieniem odznak i tytułów honorowych.
2. Skreślenie z ewidencji kar, o których mowa w ust. 1, pkt 1, 2 i 3 następuje po upływie roku od ich prawomocnego orzeczenia.  

Rozdział 4
Struktura organizacyjna i zasady działania władz i organów Stowarzyszenia
 
§ 18

1. Struktura organizacyjna Stowarzyszenia jest trzystopniowa i obejmuje:
l/ Stowarzyszenie;
2/ Oddziały Stowarzyszenia;
3/ Koła i Kluby Stowarzyszenia.
2. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
l/ Walne Zebranie Członków ( Delegatów );
2/ Zarząd Główny.
3. Organami Naczelnymi Stowarzyszenia są:
1/ Główna Komisja Rewizyjna;
2/ Główny Sąd Koleżeński.
4. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 300 osób Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Zebraniem Delegatów, wybranych na zebraniach Oddziałów w proporcji l delegat na 10 członków  lub w innej proporcji zgodnie z decyzja Zarządu Głównego. członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego wchodzą z urzędu w skład delegatów poza należnym limitem wynikającym z liczbyczlnków Oddziału.  Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.
5. Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

 § 19

1. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są Oddziały liczące, minimum, 30 członków zwyczajnych. Do zorganizowania Oddziału wymagany jest wniosek grupy założycielskiej liczącej minimum 10 osób, przedłożony Zarządowi Głównemu. Zarząd Główny po otrzymaniu wniosku wyznacza termin na zorganizowanie Oddziału.
2. W obrębie oddziału mogą być tworzone Koła terenowe liczące minimum 15 członków zwyczajnych. Do zorganizowania wymagany jest wniosek grupy założycielskiej liczącej minimum 5 osób przedłożony Zarządowi Oddziału.
3. Zasięg terytorialny i siedzibę Oddziału określa Zarząd Główny Stowarzyszenia, a zasięg terytorialny i siedzibę Koła Zarząd Oddziału.
4. W zależności od potrzeb przy Zarządzie Głównym lub w ramach Oddziału i Kół mogą być powoływane Kluby liczące minimum 10 członków zwyczajnych. Członkami Klubów mogą być:
1) przy zarządzie Głównym - członkowie różnych Oddziałów Stowarzyszenia;
2) w Oddziałach - członkowie macierzystego Oddziału;
3) w Kołach - członkowie macierzystego Koła.
5. Do zorganizowania Klubu wymagany jest wniosek grupy założycielskiej, liczącej minimum 5 członków , przedłożony właściwemu zarządowi: Głównemu, Oddziału lub Koła.
6.Przedstawiciel Klubu ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach zarządu struktury organizacyjnej, przy której,  lub w składzie której został powołany  jego Klub. 

§  20

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności, co najmniej połowy członków ( delegatów ) uprawnionych do głosowania lub jawnym o ile tak postanowi Walne Zebranie Członków (Delegatów ), w obecności:                                                               1) w pierwszym terminie - połowy członków (delegatów) uprawnionych do głosowania + 1;                                                                              

    2) w drugim terminie, wyznaczonym 30 minut później niż pierwszy, bez względu na liczbę członków (delegatów) uprawnionych do głosowania.

2. Wybór władz i organów Stowarzyszenia następuje spośród liczby kandydatów określonych regulaminem wyborczym uchwalonym przez Zarząd Główny.
3. Władze i Organy Naczelne Stowarzyszenia wybierane są spośród Walnego Zerania Członków (Zebrania Delegatów), chyba, że przynajmniej 2/3 uprawnionych do głosowania uczestników Walnego Zebrania Członków ( Zebrania Delegatów) postanowi inaczej.
4. Członkowie władz Stowarzyszenia, którzy nie uzyskali absolutorium nie mogą być wybierani na następną kadencję do władz i organów Stowarzyszenia.
5. Uchwały władz i organów Stowarzyszenia są podejmowane w głosowaniu jawnym - z zastrzeżeniem dyspozycji ust. 1 i 3 - zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
6. Człlonek władz i organów może być odwołany z ich składu na skutek złożonej rezygnacji, z powodu jego bezczynności lub zawieszony na  czas postępowania dyscyplinarnego. Decyzję podejmuje właściwy zarząd (organ) w stosownej uchwale. W przypadku prezesa, uchwała zarządu zobowiązuje do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków (Zebrania Delegatów).
7. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz (organów) Stowarzyszenia w trakcie kadencji, ich skład osobowy jest uzupełniany na podstawie uchwały właściwego szczebla władzy lub organu jednak w liczbie nie większej niż1/3 wybieranego składu władz (organów). 

8. Uchwały oddziału o uzupełnieniu składu zarządu zatwierdza Zarząd Główny Stowarzyszenia, a uchwały Zarządu Głównego o jego uzupełnieniu zatwierdza najbliższe Zebranie Delegatów Stowarzyszenia

§ 21

1. Walne Zebranie Członków ( ZebranieDelegatów ) Stowarzyszenia  jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.                                                                                                                    2. Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów) zbiera się raz na cztery lata. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków ( Zebrania Delegatów) powiadamia Oddziały Zarządd Główny, co najmniej na trzy miesiące ped Planowanym terminem.  
3. W Walnym Zebraniu Członków ( Delegatów ) biorą udział:
l/ z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni ( delegaci wybrani spośród członkó zwyczajnych;
2/ z głosem doradczym - członkowie wspierający i członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 22

1. Walne Zebranie Członków ( Zebranie Delegatów ) może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków ( Zbrania Delegatów ) obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad.
3. Obradami Walnego Zebrania Członków (Zebrania Delegatów ) kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.

§ 23

1.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków ( Zebranie Delegatów ) zwołuje:                                                                                                        
Zarząd Główny:
l) z własnej inicjatywy;
2/ na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej;
3/ na wniosek co najmniej 1/3 Oddziałów.
2. Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Zebranie Członków ( Zebranie Delegatów ) w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt. 2 
3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Główny Nadzwyczajnewgo Walnego Zebrania Członków (Zebrania Delegatów) Stowarzyszenia w terminie i trybie określonym w Statucie Stowarzyszenia, organem uprawnionym do jego zwołania jest Główna      Komisja Rewizyjna.                                                                                                                                                                                                         
4. Nadzwyczajne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów) obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków ( Zebrania Delegatów ) należy:
l/ uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian;
2/ uchwalanie głównych zasad ikierunków działania Stowarzyszenia;
3/ wybór i odwoływanie członków władz i orgaów naczelnych;                                                                                                                                                                                                   4/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego;                                                                                                                                                                                                            5/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz  udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;
6/podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku

§  25

   1. Zarząd Główny, jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami  Walnymi Zebraniami Członków (Zebrania Delegatów), kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoje działania odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.                                                                                                    2. Skład Zarządu Głównego stanowią wybierani przez Walne Zebranie Członków ( Zebranie Delegatów) w wyborach bezpośrednich. prezes w odrębnym głosowaniu i na i 14 członków. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Główny, na wniosek prezesa, wyznacza ze swego  składu dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika,  rzecznika dyscyplinarnego i rzecznika prasowego oraz przedstawiciela ds. kontaktów z organami wojskowymi i samorządowymi.  Ukonstyttuowanie zarządu musi nastąpić w terminie do 15 dni od dnia wyborów.                                                                                                                                                                                                                                                                                               3. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się raz w miesiącu. 4. Zarząd Główny powołuje Prezydium, które kieruje Stowarzyszeniem w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego.Posiedzenie Prezydium zwołuje Prezes Zarządu Głównego w miarę potrzeb. Uchwały podjęte przez Prezydium podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Główny na najbliższym posiedzeniu. Skład Prezydium określa "Regulamin Pracy Zarządu Głównego".

      § 26                              
1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy.                                                                                                                                                                                                              
 l) kierowanie działalnością Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Walnego Zebrania Członków (Zebrania Delegatów) Stowarzyszenia.                                                     2) zwoływanie Walnego Zebrania Członków ( Delegatów ) Stowarzyszenia;
3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków ( Delegatów ) Stowarzyszenia;
4) opracowywanie rocznych planów działania Stowarzyszenia;                                                                                                                                
5) uchwalanie rocznych budżetów Zarządu Głównego Stowarzyszenia;                                                                                                         
6) reprezentowanie Stowarzyszenia w kontaktach z władzami państwowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi krajowymi zagranicznym;                                                      7) powoływanie na pierwszym posiedzeniu Konwentu Prezesów Oddziałów;                                                                                                                         
8/) zwoływanie posiedzeń Konwentu Prezesów Oddziałów - wg potrzeb;                                                                    
9) ustalanie wysokości rocznych składek członkowskich i innych świadczeń materialnych oraz zasad ich podziału;                          
10) powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów Stowarzyszenia, określanie zasięgu ich działania i siedzib oraz koordynowanie ich działalności;                                              
11) powoływanie i rozwiązywanie Klubów działających przy Zarządzie Głównym;
12/ zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałó, lub ich członków, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia; 
13) uchylanie uchwał  Zarządów Oddziałów Stowarzyszenia w w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, statutem i uchwałami Zarządu Głównegowładz nadrzędnych;            14)  kierowanie spraw dotyczących naruszeń statutu popełnionych przez członków naczelnych władz i organów oraz władz i organów oddziałów do rozpatrzenia przez      Rzecznika Dyscyplinarnego Zarządu Głównego;                                                                                               
15) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
16)  uchwalanie regulaminów;                                                                                                                                                                                         
17) podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli  do kontaktów z tymi  organizacjami;
18) zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów ) Stowarzyszenia godności Członka Honorowego Stowarzyszenia;                    
19) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Oddziałów;                                                                                                                                                                                                       20) podpisywanie porozumień z MON i innymi instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi;                         
21) prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia, w tym tym ewidencji imiennej władz i organów naczelnych oraz władz i organów oddziałów. 

2. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału, Zarząd Główny powołuje Zarząd Tymczasowy, który pełni funkcję do czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału przez Walne Zebranie Członków Oddziału.
 

§  27
 1. Wewnętrznym naczelnym organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Główna Komisja Rewizyjna powoływana przez Walne Zebranie Członków ( Zebranie Delegatów) Stowarzyszenia.                                                                                                                                                        
2. W skład Głównej Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu  wybierają ze swego składu: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
§ 28
 
 Do kompetencji Gównej Komisji Rewizyjnej należy:                                                                                                                                                    
1) Kontrolowanie działalności zarządów, za wyjątkiem rzeczników dyscyplinarnych, w zakresie przestrzegania przepisów prawa i statutu Stowarzyszenia oraz gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia;                                                                                                                            
2) występowanie z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu Głównego lub Zarządów Oddziałów;                                                                          
3) nadzorowanie działalności Komisji Rewizyjnych Oddziałów;                                                                                                                                
4) składanie Walnemu Zebraniu Członków (Zebraniu Delegatów) Stowarzyszenia sprawozdań z własnej działalności;                                                               
5) występowanie do Walnego Zebrania Członków (Zebrania Delegatów) Stowarzyszenia z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.                                                                                                                                                                              
2. Przedstawiciel Głównej Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia, z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego.             
3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach i organach Stowarzyszenia.
 
§ 29

1. Do rozpatrywania spraw członków za naruszenie postanowień statutu oraz honoru i godności członka Stowarzyszenia właściwe są Sądy Koleżeńskie: Główny i Oddziałów.                                                                                                                                                                       
2. Przed Sądami Koleżeńskimi występują w charakterze oskarżycieli rzecznicy dyscyplinarni.                                                                              

3. Obwinieni członkowie Stowarzyszenia występując przed sądami mogą bronić się sami lub powołać obrońców będących członkami Stowarzyszenia. 

§ 30

1. Główny Sąd Koleżeński jest naczelnym organem Stowarzyszenia powołanym przez Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów) Stowarzyszenia do rozpatrywania spraw przeciwko członkom Stowarzyszenia.                                                                                                      

2. Główny Sąd Koleżeński jest dwu instancyjny:                                                                                                                                                                                                                            1) w I - ej instancji, w składzie trzyosobowym, rozpatruje sprawy przeciwko członkom władz i organów naczelnych Stowarzyszenia oraz członkom władz i organów Oddziałów  2) w II - ej instancji, w składzie pięcioosobowym, rozpatruje sprawy:                                                                                                                                                                                         a) odwołań od własnych orzeczeń wydanych w I - ej instancji;                                                                                                                                                                                                    b) odwołań od orzeczeń Sądów Koleżeńskich Oddziałów.                                                                                                                                          

3. Prawomocne orzeczenia Sądu Koleżeńskiego może być ponownie rozpoznane przez Główny Sąd Koleżeński na podstawie umotywowanego wniosku;                                          1) Prezesa Zarządu Głównego;                                                                                                                                                                                                                                                              2) Rzecznika Dyscyplinarnego Zarządu Głównego;                                                                                                                                                                                                                          3) Przewodniczącego Głównego SąduKoleżeńskiego;                                                                                                                                                                                                                   4) ukaranego.                                                                                                                                                                                                                                                                                           Wniosek może być złożony jeden raz, nie później niż sześć miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia. W trybie rewizji Główny Sąd Koleżeński rozpatruje sprawę w składzie pięcio osobowym.                                                                                                                                    

  4. W skład Głównego Sądu Koleżeńskiego wchodzi pięciu członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego składu: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.                                                                                                                                     

5. Główny Sąd Koleżeński nadzoruje działanie Sądów Koleżeńskich Oddziałów.                                                                                                   

6. Przedstawiciel Głównego Sądu Koleżeńskiego może uczestniczyć, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Głównego.               

7. Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach i organach Stowarzyszenia. 

§  31

1. Zarząd Główny na swym pierwszym posiedzeniu powołuje Konwent Prezesów Oddziałów.                                                                                                                                                2. Pracami Konwentu Prezesów Oddziałów kieruje prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia.                                                                                                                             

§ 32
1. Kadencja Konwentu Prezesów Oddziałów trwa 4 lata.
2. W przypadku zmiany prezesa oddziału, nowowybrany prezes oddziału obligatoryjnie wchodzi w skład Konwentu Prezesów Oddziałów 

§  33

 1. Konwent stanowi główny organ doradczy Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia.                                                                                                                                                      2. Konwent Prezesów Oddziałów zwoływany jest doraźnie na zarządzenie Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia lub na wniosek co najmniej 50% członków Konwentu do rozpatrzenia spraw istotnych dla całego Stowarzyszenia, a nie wymagających rozpatrywania na Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia.                                                       3. Wnioski i postulaty Konwentu Prezesów Oddziałów Stowarzyszenia są obligatoryjnie rozpatrywane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia, który w formie uchwały decyduje o ich przyjęciu lub odrzuceniu.                                                                                                                                                                                                                                                           4. Na posiedzenia Konwentu Prezesów Oddziałów mogą być doraźnie powoływani doradcy, także spoza Stowarzyszenia 

 
Rozdział 5
Oddziały ich władze i organy
§ 34

1.Oddziały Stowarzyszenia są powoływane i rozwiązywane na podstawie uchwały Zarządu Głównego  zgodnie z zasadami określonymi §19.                                                             2. Rozwiązanie Oddziału może nastąpić w przypadku:                                                                                                                                                                                                                     1) zaprzestania działalności;                                                                                                                                                                                                                                                                 2) zmniejszenia stanu członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok;                                                                                                                3) złożenia wniosku przez Zarząd Oddziału o rozwiązanie Oddziału .                                                                                                                            

 § 35
 
 1. Władzami Oddziału są:                                                                                                                                                                                                   
 1) Walne Zebranie Członków Oddziału;                                                                                                                                                                                                                                          2) Zarząd Oddziału.                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Organami Oddziału są:  są:                                                                                                                                                                                                                                                          1)Komisja Rewizyjna Oddziału;                                                                                                                                                                                                                                                          2) Sąd Koleżeński Oddziału.                                                                                                                                                                                                                                                                 3. Postanowienia § 20 stosuje się odpowiednio.

§ 36

1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.                                                                                                             
2. Walne Zebranie Członków Oddziału zbiera się raz na cztery lata. O terminie, miejscu i porządku obrad powiadamia członków Zarząd Oddziału co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zebrania Członków.                                                                                                                                                                                                                  3. Postanowienia § 21 ust. 3 i § 22 stosuje się odpowiednio.

 § 37
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:                                                                                                        
 1) z własnej inicjatywy;                                                                                                                                                                                                        
  2) na żądanie Zarządu Głównego Stowarzyszenia;                                                                                                                                                        
  3) na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału;                                                                                                                                                               
  4) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Oddziału.                                                                                                                 
2. Zarząd Oddziału zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Zebranie Członków Oddziału w ciągu 30 dni od daty złożenia żądania lub wniosku, o których mowa
     w ust. 1. pkt. 2-4.
3. W przypadku nie zwołania przez zarząd Oddziału Nadzwyczajnego Zebrania Członków Oddziału w terminie i trybie określonym w statucie Stowarzyszenia, uprawnionym      organem do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Oddziału.                                                                  
4. Nadzwyczajne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dlan których zostało zwołane.
 
§ 38

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
l/ uchwalanie programów działania Oddziału;
2/ wybór i odwoływanie członków władz i organów Oddziału;
3/ wybór i odwoływanie delegatów na Walne Zebranie Członków ( Delegatów ) Stowarzyszenia;
4/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz i organów Oddziału oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału.

§ 39

  1. Zarząd Oddziału jest najwyższą władzą oddziału w okresie między posiedzeni ami Walnego Zebrania Członków Oddziału.                                                                                       2. Skład Zarządu Oddziału stanowią wybierani przez Walne Zwbranie Członków Oddziału w wyborach bezpośrednich prezes - w odrębnym głosowaniu i 4 - 8 członków. Na    pierwszym posiedzeniu Zarząd Oddziału wybiera ze swgo składu: wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i rzecznika dyscyplinarnego. Oddziały liczące ponad 200 członkówmogą wybierać do Zarządu Oddziału nie więcej niż 14. członków. Ukonstytuowanie się Zarządumusi nastąpić w terminie do 10 dni od dnia wyborów.                                                            3. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się zgodnie z rocznym planem działania, jednak nie żadziej niż raz na kwartał.                                                                                              4. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek conajmniej 1/3 członków Zarządu Oddziału, w terminie 15 dni od daty złożenia wniosku. 

§ 40
 
 Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:                                                                                                                                                                       
1) realizacja zadań wynikających z celów działania Stowarzyszenia;                                                                                                                           
2) wykonywanie uchwał władz naczelnych i Walnego Zebrania Członków Oddziału;                                                                                             
3) określanie szczegółowych zadań Oddziału;                                                                                                                                                               
4) uchwalanie rocznego budżetu  Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego;                                                                     
5) Reprezentowanie Oddziału w kontaktach zorganami administracji terenowej zgodnie z zakresem działania Oddziału;                                 
6) reprezentowanie Stowarzyszenia w kontaktach z innymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi, zgodnie z decyzją Zarządu Głównego;                                                        7) zarządzanie majątkiem Oddziału;                                                                                                                                                                                
  8) przyjmowanie członków zwyczajnych iwspierającychoraz skreślanie ich z ewidencji zgodnie z postanowieniami §11 i 12;                        
9) prowadzenie ewidencji imiennej członków Oddziału;                                                                                                                                                
10) uchwalanie wniosków o rozwiązaniu Oddziału;                                                                                                                                                       
11) powoływanie i rozwiązywanie Kół oraza Klubów zgodnie z postanowieniami §19 ust. 2;                                                                                
12) zwoływanie Walnych Zebrań Członków Oddziału
13) składanie sprawozdań ze swojej działalności Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia i Walnemu Zebraniu Członków Oddziału.
 
§  41

1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest wewnętrznym oganem kontrolnym Oddziału powoływanym przez Walne Zebranie Członków Oddziału.                                                                2. W skład Komisjin Rewizyjnej Oddziału wchodzi 3 - 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego składu: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 42
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy
1) kontrola działalności Zarządu Oddziału (Koła), za wyjątkiem Rzecznika Dyscyplinarnego Oddziału, w zakresie przestrzegania prawa, statutu Stowarzyszenia, uchwał władz nadrzędnych oraz gospodarowania majątkiem Oddziału;
2) przedstawianie Zarządowi Oddziału (Koła) uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych
3) zgłaszanie Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia wniosków o uchylenie uchwał Zarządu ( Koła, Klubu) sprzecznych z przepisami prawa, statutem lub uchwałami władz naczelnych;
4) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału (Koła,Klubu).
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach i organach Stowarzyszenia.
3. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej Oddziału ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.
   
§ 43

l. Sąd Koleżeński Oddziału jest organem Oddziału powołanym przez Walne Zebranie Członków Oddziału do rozpatrywania sprawa przeciwko członkom Oddziału.
2. W skład Sądu Koleżeńskiego Oddziału wchodzi 3-5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego składu: przewodniczącego zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
3. Sąd Koleżeński Oddziału orzeka na podstawie wniosku Rzecznika Dyscyplinarnego Oddziału.
4. Sąd Koleżeński Oddziału składa sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków Oddziału.
5. Przedstawiciel Sądu Koleżeńskiego Oddziału może uczestniczyć, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Oddziału.
6. Członkowie Sądu Koleżeńskiego Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach i organach Stowarzyszenia.

Rozdział 6
 Koła i ich władze 
 
§ 44

1. Koło terenowe może być powołane przez Zarząd Oddziału w przypadku, gdy Oddział obejmuje swoim działaniem kilka garnizonów (miejscowości), w których zamieszkują członkowie Oddziału lub gdy liczba jego członków przekroczy 100.
2. Powołanie Koła odbywa się zgodnie z zasadai określonymi w § 19.
3. Rozwiązanie Koła następuje w przypadku:
1)  zaprzestania działalności Koła;
2) zmniejszenia stanu członków poniżej liczby wymaganej do jego powołania przez okres dłuższy niż l rok..
3) złożenia przez Zarząd Koła wniosku o jego rozwiązanie.

§ 45

1. Władzami Koła są:
1) Walne Zebranie Członków Koła;
2) Zarząd Koła.
2. Postanowienia § 20 stosuje się odpowiednio. 

§ 46

1. Walne Zebranie Członków Koła jest najwyższą władzą Koła.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy:
l/ uchwalanie planów działania Koła;
2/ wybór i odwoływanie Zarządu Koła;
3/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Koła;
4/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału.
3. Postanowienia § 21 ust.3, § 22 i § 23 stosuje się odpowiednio.
4. Walne Zebranie Członków Koła zwołuje Zarząd Koła raz na cztery lata, powiadamiając członków o miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 47

l. Zarząd Koła  jest najwyższa władzą Koła w okresie między posiedzeniami Walnego Zebrania Członków Koła.
2. W skład Zarządu Koła wchodzą: prezes i 3 członków wybieranych w wyborach bezpośrednich Przez Walne Zebranie Członków Koła, który na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego składu sekretarza i skarbnika.   
3. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się zgodnie z rocznym planem działania, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
4.  Posiedzenia Zarządu Koła zwołuje prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 członków Zarządu Koła, w terminie 15 dni od daty złożenia wniosku.

§ 48

Do kompetencji Zarządu Koła należy:
1) realizacja zadań wynikających z celów działania Stowarzyszenia;
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Koła oraz władz nadrzędnych;
3) opracowywanie planów działania Koła;
4) reprezentowanie Koła;§ 63§ 64
5) gospodarowanie majątkiem Koła ;
6) zgłaszanie wniosków do Zarządu Oddziału w sprawie przyjęcia i skreślenia członków zwyczajnych i wspierających;
7) zwoływanie Walnych Zebrań Członków Koła;
8) opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Koła dla Walnego Zebrania Członków Koła i Zarządu Oddziału;
9) prowadzenie ewidencji imiennej członków Koła;
10) powoływanie Klubów działających w ramach Koła;
11) współpraca z pokrewnymi organizacjami pozarządowymi i władzami samorządowymi na terenie działalności Koła;
12) zgłaszanie wniosku do Zarządu Oddziału o rozwiązanie Koła 

Rozdział 7
Kluby i ich władze

§ 49

1. Kluby mogą być powoływane i rozwiązywane uchwałą:
1) Zarządu Głównego, jeżeli Klub powoływany jest przy Zarządzie Głównym;
2) Zarządu Oddziału, jeżeli Klub powoływany jest w ramach Oddziału;
3) Zarządu Koła, jeżeli Klub powoływanu jest w ramach Koła.
2. W skład Klubu powoływanego przy Zarządzie Głównym mogą wchodzić Członkowie różnych Oddziałów Stowarzyszenia.
3. W skład Klubu powoływnego w ramach Oddziału (Koła) mogą wchodzić członkowie tylko tego Oddziału (Koła).
4. Rozwiązanie Klubu następuje w przypadku:
1) zaprzestania działalności;
2) zmniejszenie liczby członków poniżej liczby okreslonej w § 19;
3) złożenia przez zarząd Klubu wniosku o jego rozwiązanie.

§ 50

1. Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Członków Klubu;
2) Zarząd Klubu.
2. Postanowienia paragr. 20 stosuje się odpowiednio.

§ 51

1. Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:
1) uchwalanie programów działania Klubu;
2) wybór i odwoływanie Zarządu Klubu;
3)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Klubu oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału.
3. Postanowienia paragrafów 21 (ust. 3), 22 i 23 stosuje się odpowiednio.
4. Walne Zebranie Członków Klubu zwołuje Zarząd Klubu raz na cztery lata, powiadamiając członków o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 15 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 52

1. Zarząd Klubu jest najwyższą władzą Klubu między posiedzeniami Walnego Zebrania Członków Klubu.
2. W skład Zarządu Klubu wchodzą: prezes, sekretarz,i skarbnik wybierani w wyborach bezpośrednich. Skład Zarządu Klubu może zostać poszerzony przez Walne Zebranie Klubu.
3. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się z rocznym planem działania. Posiedzenie zwołuje prezes Zarządu KLubu. 

§ 53

Do zakresu działania Zarządu Klubu należy:
1) wykonywanie uchwał Walnych Zebrań Członków Klubu oraz władz nadrzędnych;
2) opracowywanie planów działania Zarządu Klubu;
3) reprezentowanie Klubu;
4) gospodarowanie majątkiem Klubu;
5) prowadzenie ewidencji imiennej członków Klubu;
6) przyjmowanie i skreślnie z ewidencji członków Klubu. Skreślenie z ewidencji nie powoduje ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
7) zwoływanie Walnych Zebrań Członków Klubu;
8) opracowanie sprawozdań z działalności Klubu dla Walnego Zebrania Członków Klubu oraz nadrzędnego Zarządu;
9) zgłaszanie wniosku do nadrzędnego zarządu o rozwiązanie Klubu.

Rozdział 8
 Majątek Stowarzyszenia
 
§ 54

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
l/ składki członkowskie;
2/ dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia;
3/ dotacje;
4/ darowizny, zapisy i spadki;
5/ wpływy z działalności statutowej;
6/odpisy podatkowe zgodnie z ustawą o organizacjach pożytku publicznego.
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane tylko na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, po uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto Stowarzyszenia.
3. Składki członkowskie i świadczenia materialne członków wpspierających wpłacane są do Oddziałów (Kół) . Należną kwotę pochodzącą ze składek i świadczeń materialnych członków wspierających skarbnicy Oddziału (Koła) odprowadzają do Zarządu Głównego (Oddziału)  z jednomiesięczną zwłoką.
4. Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają składki członkowskie i zadeklarowane świadczenia materialne w ciągu 30 dni od daty zawiadomienia o przyjęciu na członka.
5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Członkowie wspierający i honorowi nie płacą składek członkowskich.
7. Członkowie Stowarzyszenia znajdujący się trudnej sytuacji materialnej mogą wystąpić do Zarządu Oddziału o:
1)  zwolnienie od płacenia składek na czas określony, jednak nie dłużej niż na rok ;
2) rozłożenie składki na raty, jednak niewięcej niż na cztery raty.

§ 55

1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są dwa podpisy: prezesan i skarbnika.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest jeden podpis: prezesa lub sekretarza.

Rozdział 9
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 
§ 56

1. Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów) wymaga kwalifikowanej większości 1/2 głosów, w obecności co najmniej połowy członków (delegatów) uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalanie Statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków (Zebrania Delegatów ) wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad..
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków ( Zebranie Delegatów ) określa sposób przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
4.W razie rozwiązania Stowarzyszenia przez Sąd zarządza on jego likwidację, wyznaczając  likwidatora.

Rozdział 10
Postanowienia Końcowe

§ 57

W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy zdnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz postanowienia zawarte w odrębnych przepisach.

§ 58

Traci  moc Statut SSLW RP w Poznaniu z dnia 09.09 2009 r.

§ 59

Statut  wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego i wpisu tego statutu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Statut zatwierdzono postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu, VIII Wydziału Gospodarczego KRS 0000089806 z dnia 10.04.2013 r.  ( wpis do KRS 0000089806 z dnia 10.04. 2013 r. pod poz.15 ).

                                                               Sekretarz                                                                                              Prezes

                                                    Płk dypl. pil. Zenon Zgoła                                                                               gen. dyw. pil. Franciszek Macioła 

 
1. Statut z 07.09.2013 rok plik PDF [Plik Acrobat PDF - 283,91 KB]
2.  Uchwała ZG plik DOC [Dokument Word - 145,5 KB]
3. Deklaracja plik PDF [Plik Acrobat PDF - 126,77 KB]