Home      O NAS      SSLW RP
Twój tekst rozpoczyna się TUTAJ...
 
 
 
 
  

GENEZA I CHARAKTERYSTYKA

 

Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej (SSLW RP) powstało w 1989 roku z inicjatywy grupy oficerów lotnictwa, którą kierował płk Tadeusz MYŚKO.

Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej jest apolitycznym, dobrowolnym, trwałym i samorządnym zrzeszeniem w celach niezarobkowych, żołnierzy zawodowych, rezerwy, w stanie spoczynku
i kombatantów, których łączy idea służenia Ojczyźnie oraz kultywowania zasad honoru  i obyczaju żołnierskiego.

    Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska, a siedzibą władz naczelnych miasto Poznań (Statut Stowarzyszenia, Rozdział 1).

   CELE DZIAŁANIA

    Celami działania Stowarzyszenia są, między innymi, podtrzymywanie tradycji narodowych, ochrona czci, godności i honoru żołnierza polskiego, integracja środowisk byłych żołnierzy lotnictwa wojskowego Sił Zbrojnych RP, popularyzacja wiedzy o lotnictwie w środowiskach cywilnych, szczególnie wśród młodzieży, pomoc i współorganizowanie szkolenia patriotyczno-obronnego młodzieży szkolnej (Statut Stowarzyszenia, Rozdział 2).

 

   FORMY DZIAŁANIA

   Kontakty środowiskowe o charakterze organizacyjno-szkoleniowym, socjalnym, kulturalnym, rekreacyjno-sportowym itp.; zorganizowany udział
w uroczystościach rocznicowych; przedsięwzięcia na rzecz ochrony miejsc pamięci o lotnictwie; działalność publicystyczna; współpraca z instytucjami wojska, administracji i gospodarki, szkołami patronackimi, organizacjami żołnierskimi w kraju i zagranicą; organizowanie pomocy socjalno-bytowej i koleżeńskiej członkom stowarzyszenia oraz ich rodzinom. (Statut Stowarzyszenia, Rozdział 2).

 

   STRUKTURA

 

   Walne zebranie członków ( delegatów ); zarząd główny ( ZG ); główna komisja rewizyjna ( GKR ); główny sąd koleżeński ( GSK ); oddziały: bialsko-podlaski, dębliński, gdyński ( Morski Klub Seniorów Lotnictwa ), goleniowski, krakowski, kujawski, lubelski, modliński, pilski, poznański, radomski, śląski, tomaszowski i warszawsko-mazowiecki z ich zarządami i komisjami rewizyjnymi. (Statut Stowarzyszenia, Rozdział 4).

 

    Stowarzyszenie zrzesza członków  zwyczajnych,  wspierających
i  honorowych (Statut Stowarzyszenia, Rozdział 3).

 

 

Twój tekst rozpoczyna się TUTAJ...